Tasarım Beceri Atölyeleri ile Neyi Hedefliyoruz?

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA); uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımı… TBA’lar, çocukların derslerde edindikleri bilgileri hayatla ilişkilendirmelerine, bu bilgileri pratik uygulamalara ve yaratıcı ürünlere dönüştürmelerine imkân sağlayan fiziksel alanlardır.
Bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını kapsayan TBA’lar; çağımızın gerektirdiği problem çözme, takımla/ekiple iş birliği içinde çalışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası hareket etme yetilerinin edinilmesi ve süreç temelli bir yaklaşımla bilgiyi tasarıma dönüştürme becerilerinin kazandırılmasına olanak tanıyor.
TBA’lar sayesinde eğitimin gerçek hayatla ilişkisinin kurulması, öğrenme süreçlerinin beceri temelinde derin ve kalıcı hâle getirilmesi, okul aidiyetinin artırılması, eğitimde duygu, düşünce ve eylem bütünselliği sağlanarak çocuğun tabiatına ve gelişimine uygun hareket edilmesi ve eğitimden istihdama sürdürülebilir bir zemin inşa edilmesi hedefleniyor.

Müzik atölyeleri öğrencilerin derste işledikleri bir konuyu farklı bir yolla destekleyerek derin öğrenmelerini sağlayarak aynı zamanda bu alana ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerin kendini sanat yoluyla ifade etme ve geliştirme şansı bulacağı ortamlardır.

Bu bağlamda müzik atölyelerinde;

 • Dinleme ve söyleme
 • Müziksel algı ve bilgilenme
 • Müziksel yaratıcılık
 • Müzik kültürü vb. alanlarda beceriler geliştirilmektedir.

Müzik; duygusal zekâ, kişisel gelişim, hayal gücü, odaklanma, el becerisi, nefes kontrolü, terapi gibi konularda öğrencilerin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Müzik, hayatımıza çok erken yaşlardan itibaren doğal olarak çeşitli yollar ile dâhil olmaktadır. Öğrencilere erken yaşta verilecek doğru ve etkin müzik eğitiminin onların gelişimlerinde pozitif olarak önemli ölçüde rol oynadığı yapılan araştırmalar ve deneyler ile ortaya konmuştur. Sanatla öğrenme deneyimleri öğrencilere sosyal, duygusal ve akademik sonuçlar açısından büyük faydalar sağlamaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalar ilk ve ortaokullarda sanat eğitiminin öğrencilere birçok sosyal fayda sağladığını, şefkat duygusunu geliştirdiğini ve suç oranlarını azalttığını göstermektedir. Bu bağlamda müzik atölyelerinde öncelikle sanat kültürünün temeli atılarak bu kültürün evrensel ve milli değerlerini tanıyarak farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Müzik atölyelerinde öğrenci, genelde sanat özelde ise müzik ve enstrümanlar ile tanışarak bunları deneyimleme şansı bulacak ve kendi ilgisi doğrultusunda seçeceği alanda uzmanlaşması üzerine çalışmalar yapacaktır. En son aşamada geldiği beceri düzeyi ve yaratıcılığı ile birlikte özgün bir sanat eseri oluşturma süreci desteklenecektir.

Görsel Sanatlar Atölyesi, öğrencilerin birçok farklı sanat dalıyla tanıştıkları; kendilerini ifade edebilme becerilerini, estetik algılarını, düşünme ve el becerilerini geliştirerek özgün ürünlere dönüştürdükleri ortamlardır.

Bu atölye, göze hitap eden güzellik ve zevkle ilgilenen:

 • Resim,
 • Geleneksel Türk el sanatları (Hat, tezhip, ebru sanatı, minyatür, halı-kilim dokumacılığı, el nakışı, iğne oyası, örgü, takı, süs eşyaları yapımı vb.)
 • Heykel,
 • Seramik,
 • Mozaik,
 • Vitray vb. sanat alanları için kullanılır.

Toplumsal gelişim, o toplumun sanatsal gelişmişliğiyle paraleldir. Sağlıklı, geniş açılı ve ileri düşünen bir toplum için en önemli unsurlardan biri sanattır. Sanatın farklı dallarında oluşan başarı ve yaygın bakış, bir toplumu gelişmişliğe taşıyan, bilimden sonraki ikinci kanattır. Bu açıdan baktığımızda toplumsal gelişmeye yönelik geniş ve ileri bakış açısı olan bir nesil yetiştirmek için uygulamalı sanat eğitimine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca karşılık okullarda görsel sanatlar atölyesi bulunmaktadır. Öğrenciler, görsel sanatlar atölyesinde yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek özgün ürünler oluşturur ve sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olma yolunda önemli bir adım atmış olurlar. Görsel sanatlar atölyesinde; çocukların sanata ve sanatçıya değer vermesi, sanat ürünlerini anlayabilmesi, sanatsal ve yaratıcı bakış açısının geliştirilmesi, kendisini daha iyi ifade edebilmesi, güzel olanı algılayabilmesi ve hayal gücünü sanat eserine dönüştürerek duygu, düşünce ve eylem bütünlüğünü kazanması amaçlanmaktadır. Bu yolla çocuğa keşfettiği bir görsel sanat alanında derinleşme imkânı da sağlanmış olur. Bu atölyelerde yapılan çalışmalarla merak, sabır, azim, iş birliği gibi davranış kazanımları ile birlikte karşılaşacakları zorlukları kendi iradeleriyle yenebilecekleri de öğretilmektedir. Bu sayede sanatın özgürlük ve disiplinler arası geçiş aracı olduğu kavratılırken, diğer derslerle ilişki kurmaları desteklenerek çok yönlü bakış açısı kazandırılmaktadır.

Drama ve eleştirel düşünce atölyesi ile günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde olaylara, durumlara ve olgulara eleştirel yaklaşabilme, bunları doğru analiz edebilme, eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme ve doğru kararlar verebilmeye ilişkin becerilerin kazandırıldığı atölyedir. Drama; insanla ilgili olan her şeyi sanatsal bir yaratışla canlandıran üretim işidir. Drama çalışmaları öğrencilerde; iş birliği yapabilme, yaratıcı düşünme, kendini anlama, sözel ve sözel olmayan iletişim kurma, dili etkili kullanma, problem çözme, kendini ifade etme, insanlara karşı daha duyarlı olma, kendine güven duyma, sorumluluk duygusu kazanma, iç disiplin kazanma, hayal gücünün gelişimi, dayanışma ve paylaşma duygusunun gelişimi, hoşgörülü olma, demokratikleşme ve sosyalleşme gibi birçok konuda becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Günümüzde öğrencilerde bulunması istenilen bazı becerilerin, öğrencilere istenilen ölçüde neden kazandırılamadığı düşünüldüğünde, en büyük eksikliğin eleştirel düşünme becerilerinin yeterince geliştirilmemesi olduğu söylenebilir. Bu atölye ile öğrencilere eleştirel, yaratıcı, analitik, sistemli, bütüncül, esnek ve alternatifli düşünebilme becerisi kazandırmak da hedeflenmektedir. Drama ve eleştirel düşünce atölyesi öğrencilerin bilme ve öğrenme isteği olan; sorun çözme becerilerini geliştirmiş, görüşlerini açık ve etkili biçimde ifade edebilen; yerel, kültürel ve evrensel değerleri gözetebilen; düşünce farklılıklarına saygı gösteren, hayatta daha mutlu ve başarılı bireyler olmalarını amaçlamaktadır.

Bunların yanı sıra drama ve eleştirel düşünce atölyesi;

 • Tiyatro,
 • Drama,
 • Mahalli oyunlar,
 • Karagöz-Hacivat (Gölge oyunları),
 • Kukla,
 • Masal ve fıkra anlatma,
 • Müzikal gösteriler,
 • Pandomim,
 • Sunuculuk,
 • Diksiyon,
 • Ana dil ve yabancı dil gelişimine katkı sağlama,
 • Kişilik gelişim sürecini destekleme, Türkçeyi, yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlama,
 • Duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini yazılı olarak anlatma becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirme,
 • Bilimsel, yapıcı, yenilikçi düşünme; tahmin etme, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, anlama, değerlendirme, karar verme ve ürüne dönüştürme vb. alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir. Bu atölyede yukarıda belirttiğimiz becerilerin bütün derslerle ilişkilendirilerek disiplinler arası anlayış ile geliştirilmesi esas alınmaktadır. Bu atölyelerden çıkan öğrenciler sadece “tüketen” değil; kendini, kültürünü ve dünyayı tanıyan, iletişim becerileri ve sanat bilinci gelişmiş “üreticiler” olacaklardır.