Page 2 - 2016
P. 2

Okulumuzdan 7 öğrencimiz, İngilizce   spor aktiviteleri ve sosyal faaliyet-    İHH’nın Suriye’deki ihtiyaç sahiple-   ülkemizin özellikle güney sınırında
öğretmeni Metehan GÜNDÜZ liderli-    lerle bilgilerini ve öğrenmelerini fark-   ri için başlattığı “Suriye’ye acil un”  yaşanan insanlık dramına duyarsız
ğinde 21 Temmuz-11 Ağustos tarih-    lı milletlerden olan öğrencilerle dilin   kampanyasına Altın Nesil öğrenci-    kalmak istemedik, böyle bir organi-
leri arasında İngiltere’nin köklü okul- doğal ortamında pratik yapma ve       leri sessiz kalmadı. Sınırda kurulan   zasyon yaptık, öğrencilere 3 gün-
larından Hurst College’da 3 haftalık   pekiştirme şansı elde ettiler. Ayrıca    fırınlarda ekmek yapılıp dağıtıldığını  lük süre tanıdık. Bu 3 günlük süre-
dil eğitimine katıldılar. Programda   Londra, Cambridge, Brighton şehir-      öğrenen Okul Yönetimi bu konuyu     de öğrencilerimizin çok büyük bir
öğrencilerimiz haftada 20 ders saati   lerine yapılan tam gün; Hastings ve     öğretmen ve öğrencilerle paylaş-     heyecan içerisinde paketlerle unlar
İngilizce kursuna katılarak İngiliz öğ- Canterbury şehirlerine yapılan yarım     tı. Bunun neticesinde okulumuzda     taşıdıklarını gördük. Bir araya gele-
retmenler tarafından verilen bu eği-   gün şehir gezileri ile dilini öğrendik-   uygulanan değerler eğitiminin bir    rek para toplayıp çuvalla un aldık-
timlerle bilgilerini geliştirme imkanı  leri milleti, şehirlerini ve kültürel yapı- parçası olarak yardımlaşma başlı-    larını velilerimizin de buna destek
buldular. Derslerden sonra çeşitli    sını tanıma imkanı elde ettiler.       ğı altında “Ekmeğimizi Paylaşalım”    olduğunu gördük. Acılar içerisinde
                                           kampanyası oluşturuldu. Öğren-      vatanından ayrılmak zorunda kalan
                                           cilerimiz paylaşma heyecanı ile     insanların sofralarına ekmek koy-
                                           aldıkları unları Suriye sınırında ek-  ma imkanı bulduk. Buna vesile olan
                                           mek yapımı için oluşturulan fırınlara  İHH İnegöl şubesine ve İlhan Bey’e
                                           göndermek üzere okul yönetimine     çok teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere
                                           teslim ettiler. Konuya ilişkin açık-   katkılarından dolayı öğrencilerimi-
                                           lama yapan Özel Altın Nesil Kolej    ze, velilerimize ve öğretmenlerimi-
                                           Müdürü Mesut MUTLU; “Altın Ne-      ze de teşekkür ediyoruz” dedi.
                                           sil öğretmen ve öğrencileri olarak

Okulumuzun kendine özgü uygula-     fından Ayça ŞAHİN, 9/B sınıfından      Velilerimize yönelik yapılacak bil-   ele alınıyor. Oturumlar açık oturum
malarından biri olan “Ayın Öğrenci-   Betül AK, 10/B sınıfından Sılanaz      gilendirme çalışmaları, seminerler,   şeklinde düzenleniyor ve velilerimi-
leri” seçimi bu yıl da Ekim-Kasım    SEMİZ, 11/A sınıfından Gizem         toplantılar rehberlik çalışmalarının   zin tercih ettiği bir oturuma katıla-
ayı değerlendirmelerine göre be-     NAZLISÖZ ve 12/A sınıfından Hüs-       ayrılmaz bir parçasıdır. Aile eğitim-  bilme şansları oluyor. Seminerimize
lirlendi. Okul içi ve okul dışı so-   na AK seçildi.                leri ile ailelerin, çocuk/ergen eğitimi katılan tüm velilerimize velilerimize
rumlulukları açısından gösterdiği    Ayın öğrencisi olan öğrencileri-       konusunda bilgi edinmesi ve tutarlı   teşekkür ederiz.
örnek ve olumlu davranışlarından     mize ödülleri okul müdürlerimiz       bir eğitim ortamı oluşturulmasını he-
dolayı Okul Meclisi, branş öğret-    tarafından takdim edildi. Öğrenci-      defledik.
menleri ve Okul İdaresinin ortak     lerimizin gelişimlerine katkıları için    Bu sebeple okulumuzun Aile Danış-
kararıyla “Ayın Öğrencisi” olarak    ailelerine teşekkür ediyor, örnek      manı Abdurrahman DÜLGER tara-
5/A sınıfından Batuhan BAŞKENT,     tutumlarından dolayı öğrencileri-      fından gerçekleştirilen, velilerimiz
6/A sınıfından Zehra ARSLAN, 7/B     mizi tebrik ediyoruz.            için düzenlediğimiz aile danışmanlığı
sınıfından İpek KAPLAN, 8/A sını-                           programı devam ediyor. 15 günde
                                           bir gerçekleştirilen oturumlarda ve-
                                           lilerimiz soru-cevap kısmında me-
                                           rak ettikleri noktalarda interaktif bir
                                           şekilde programa katılma imkanı
                                           bulabiliyor.Gerçekleştirilen bu pro-
                                           jeyle ebeveynlere, çocuklarıyla daha
                                           kaliteli bir iletişim kazandırmayı, ço-
                                           cuklarının gelişimlerini desteklemeyi
                                           ve çocuklarıyla karşılaştıkları prob-
                                           lemleri çözmek için yardımcı olmayı
                                           hedefliyoruz.
                                           Aile İçi İlişkiler, Anne-Baba Tutum ve
                                           Modelleri, Öğrenciye Bireysel So-
                                           rumluluk Kazandırma, Çocuklarda
                                           Özgüven Gelişimi, Çatışma Yöneti-
                                           mi ile Çocuklarda Uyum/ Davranış
                                           Sorunları ve Çözüm Yolları başlıkları
                                           altında her programda ayrı bir konu
   1   2   3   4   5   6